Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6548

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "МОГА И УСПЯВАМ"


image 6548

«Мога и успявам»

Община Силистра приключи дейностите по проект "Мога и успявам", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В рамките на близо 2 години /22 месеца/ над 110 ученици от ОбУ "Св. Климент Охридски", с. Професор Иширково и ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра, получиха подкрепа в създаване на среда за развиване на допълнителни знания и умения и повишаване нивото им на подготовка. Проведени бяха забавни, интересни занимания, съобразени с възможностите и интересите на учениците, които да мотивират и провокират интереса им към изучаваните учебни предмети, обогатяване на речника, свободно общуване между връстници и възрастни, публични изяви, развиване на умения и сръчности в областта на изобразителното изкуство, съчетани с излети сред природата и усвояване на знания за историята и културата на българи и роми.

В рамките на проекта участниците от групите по театрално изкуство подготвиха и представиха пред публика 4 театрални постановки. Посетени бяха 4 постановки на Драматично-куклен театър - Силистра и гостуващи театри.

През лятната ваканция учениците участваха в занимания по интереси, които включваха дейности с образователни елементи, с интерактивни методи, комбинирани с игри, състезания, спортни занимания, разходки и пикници сред природата и други творчески и познавателни дейности. През лятото на 2018 г. 60 ученици взеха участие в "Лятно училище" в почивна база "Здравец", с. Шипково. В организираните екскурзии до Природен парк "Сребърна", Екомузей с аквариум в гр. Русе, свещоливницата в с. Свещари, Двор на кирилицата в с. Плиска, фестивала на античното наследство "Орел на Дунава" в гр. Свищов се включиха над 100 ученици.

Проектът включваше и квалификация на педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда. В организирания общински форум "Овладяването на българския език н контекста на езиковата ситуация в община Силистра" участваха над 70 човека - педагогически специалисти от всички образователни степени, университетски преподаватели, студенти, експерти от Регионалното управление на образованието - Силистра и Регионална библиотека "Партений Павлович", представители на неправителствени организации, читалища, журналисти, Общински съвет. С 15 педагогически специалисти в гр. Хисаря бе проведен обучителен семинар на тема "Работа в интеркултурна среда", силно ориентиран към придобиването на познания и умения в областта на образование без предразсъдъци, интерактивните методи на обучение за образование без предразсъдъци в клас. 15 педагогически специалисти от училищата - партньори по проекта обмениха опит с техни колеги от Обединено училище "Св.Иван Рилски.", с Червенци, община Вълчи дол, област Варненска.

По мнение на учители, участници и родители ползата от участието в проекта се изразява в повишаване на мотивацията на учениците в риск да учат, да посещават училище и в намаляване на броя на необхванатите и застрашените от отпадане ученици. Проектът мотивира учениците чрез сценичните изяви да повишат самочувствието си и вярата в собствените си сили. Обогати се материалната база в училищата - партньори. Разнообразието от материали, закупени по проекта, даде възможност за нови идеи и творчество.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Община Силистра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

Публикувано на: 18 юли 2019 г. / Печат