Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

52-РО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА


image 6558

Редовна сесия за месец юли се проведе днес в Общински съвет - Силистра. В дневния ред на заседанието влязоха 15 редовни и 6 допълнителни докладни записки. По предложение на д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет - Силистра, съветниците приеха временна комисия за провеждане на избори с председател г-жа Мирослава Червенкова и членове г-н Димитър Караджов и г-н Веселин Георгиев. Предмет на гласуването бе предложението за удостояване посмъртно на художника Йордан Маринов със званието "Почетен гражданин на град Силистра". Предложението бе прието с 24 гласа "ЗА". Званието ще бъде връчено на роднините на художника по време на тържествената сесия на Общински съвет през месец септември. Също тогава ще бъде връчена и наградата "Студент на годината", за което съветниците отново дадоха съгласието си.
По предложение на постоянната комисия по местно самоуправление, с председател г-н Константин Стоилов от ПП ГЕРБ, общинските съветници приеха Декларация в подкрепа на жалбите от граждани във връзка с проблемите в града, които се създават от преминаването на тежкотоварни автомобили по главни улици. Делкларацията ще бъде изпратена на Областният управител г-н Ивелин Статев, като в нея се апелира за съдействие от негова страна.
По време на заседанието местният парламент прие Отчет за работата и дейността на Общински съвет - Силистра и комисиите към него за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. Съветниците одобриха поемането на общински дълг, чрез изискуеми общински гаранции, актуализиране на списъка с проекти, финансирани от Дългосрочен инвестиционен револвиращ банков кредит на Община Силистра и кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP 001 - 1.001 - 039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020".
Общински съвет - Силистра даде своето съгласие за облагородяване на имот - публична общинска собственост в град Силистра, както и за прекратяване на собственост между Община Силистра и физическо лице в имот по плана на с. Брадвари. Съветниците одобриха финансово подпомагане на СНЦ "Дунавски клуб - Силистра" в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за текущ ремонт и поддръжка на плавателните средства, необходими за обезпечаване на планираните дейности на сдружението за 2019 г.Те разрешиха утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020 година, както и актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в община Силистра за учебната 2019/2020 година. Бе приет и Отчет за 2018 г. на План за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики за периода 2015 - 2020 г.
Съветниците одобриха задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ по КК и КР на с. Българка, местност ЧЕРЕШАТА, Общ. Силистра; и ПУП - ИПРЗ за УПИ V35 за производствено-складова дейност, УПИ VI36 за производствено-складова дейност в кв. 16 по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра и УПИ XXVII41 за "Лесил" АД в кв. 17 по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра. Те дадоха своето съгласие за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост, както и за учредяване право на ползване за разполагане на пчелин /с. Сребърна и с. Казимир/. В последната точка от дневния ред съветниците избраха д-р Юлиян Найденов за представител на Община Силистра за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, а за негов заместник д-р Мария Димитрова.


Публикувано на: 25 юли 2019 г. / Печат