Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"ПЪРВА КОПКА" ПО ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА"


image 6620

Днес, 04.09.2019 г. от 11.00ч., се проведе пресконференция и церемония "Първа копка" за стартиране на строително - монтажните и ремонтните работи по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра". На събитието присъстваха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, представители на авторския и строителен надзор, фирмата изпълнител на СМР, общински съветници, журналисти, екипът за изпълнение на проекта, граждани и служители на общинска администрация.
Проектът "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0005-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. Стойността на проекта е 1 547 494,55 лв., от които 1 315 370,37 лв. съфинансиране от ЕФРР и 232 124,18 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е 04 април 2021 год.
Строително монтажните и ремонти работи включват ремонт на покрив, подмяна на дограма, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на климатична инвенторна мулти-сплит система за отопление и охлаждане, подмяна на електрическата и отоплителната инсталации, и осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез закупуване на верижен стълбищен транспортьор. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР е 6 месеца.


Публикувано на: 04 септември 2019 г. / Печат