Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА "КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО"


image 6660

В Областен информационен център - Силистра се състоя информационна среща за представяне на отворена първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 "Подобрен достъп до култура и изкуства" по Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA 14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 "Подобрен достъп до култура и изкуства" ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място - ще привлекат и ангажират нови публики.
Допустими кандидати по настоящата процедура са всички нетърговски организации, публични или частни (музеи, галерии, библиотеки и читалища), както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният - 200 000 евро.
За публични организации БФП е до 100%, а за неправителствени организации - до 90%, като в съфинансирането може да бъде включен и остойностен доброволен труд.
Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 часа на 03.12.2019 година чрез електронната система ИСУН 2020.
Срещата прерасна в работна дискусия, в която присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката. Също така бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите, допустимите дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Областен информационен център - Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 04 октомври 2019 г. / Печат