Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРИСТРАНЕН РЕКЛАМЕН БИЛБОРД


Настоящата обява се публикува с цел отдаване под наем на 2 (две) от страните на рекламен билборд находящ се в гр. Силистра, ул. "Добруджа" №26 с рекламна площ 6.00 кв.м всяка.

Договорът се сключва за срок до 5 (пет) години след подаване на искане на гише "Общинска собственост" в Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра.

Месечната наемна цена се определя по тарифа, Приложение № 3 което изменя и допълва Приложение №2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра и се актуализира с изтичане на всеки 12 (дванадесет) месеца, след влизането на договора в сила, въз основа на официалния индекс на инфлацията, обявен на интернет страницата на Националния статистически институт, когато размера за съответната година надвишава 5%.

Телефон за контакт 086 816 262 - Николета Тодорова старши експерт "Контрол върху концесиите и приходите на ОС"

Публикувано на: 12 ноември 2019 г. / Печат