Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6739

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ" КЪМ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра по Договор № BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година и Заповед № ЗК - 1606 от 11. 10. 2019 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ" КЪМ
"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"

І. Изисквания за длъжността Счетоводител - 0,5 щат /работно време 4 часа/

1. Минимални изисквания:

 • Образование - средно икономическо образование;
 • Професионален опит - 8 години в сферата на счетоводството.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърна грамотност.
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 • Работа в екип - да изпълнява индивидуалните си цели по начин, който подпомага изпълнението на общите цели;
 • Аналитична компетентност - способност да анализира информацията, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Комуникативна компетентност
 • Ориентация към резултати - да умее да планира и изпълнява текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;
 • Професионална компетентност.

Характер на работата:
Да начислява и осчетоводява заплатите, удръжките и осигуровките на служителите в Патронажната грижа. Изготвя фишове, рекапитулации и платежни нареждания.

Начин на провеждане на подбора

 1. Разглеждане и проверка на подадените документи;
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Копие от удостоверение за преминати обучения.

Място и срок за подаване на документите:

Формуляри на заявленията за кандидатстване могат да се получават в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси или да се изтеглят от сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на общината в срок до 13.12.2019 г., включително.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33.

Договор BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Публикувано на: 10 декември 2019 г. / Печат