Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6749

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ОИЦ/ ГР. СИЛИСТРА


ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на експерт "Комуникация, информация и логистика"
в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Силистра, при следните условия:

Място на работа: Областен информационен център - Силистра

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен "бакалавър"
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинг, и контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от присъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и /или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в работа с информационни масиви.
 • Компютърни умения - MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз / английски език, френски език и/или немски език/ /доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво/; ползването на друг от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задължения:

Общи задължения и отговорности:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на отдел "Информация и комуникация", дирекция ЦКЗ в АМС, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща, на място в ОИЦ;
 • Разпространява информация и документи по открити процедури за кандидатстване.
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите.
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от ЕСИФ;
 • Събира, обобщава и предоставя информация за добри практики;

Специфични задължения:

 • Поддържа активно сътрудничество с националните, регионалните и местни медии и експертите "връзки с обществеността" на общините и областните администрации;
 • Изготвя и след съгласуване с отдел "Информация и комуникация", дирекция ЦКЗ в АМС разпространява информационни материали, покани, прессъобщения за предстоящи събитие и публични прояви на ОИЦ, ЦКЗ и УО на територията на областта, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
 • Сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата;
 • Посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси;
 • Води регистър на входящата и изходящата кореспонденция, на телефонните запитвания, води дневник на посещенията в ОИЦ;
 • Осигурява логистиката - транспорт, техника, зала и др. при организирането на специални събития за популяризиране на Кохезионната политика и на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ на територията на областта;
 • Подкрепя организирането на инициативи за информация и публичност на ЦКЗ, управляващите органи на програмите;
 • Активно участва в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно;
 • Обезпечава функционалността и наблюдава за изправността на екрани и технически средства, излъчващи материали за популяризиране на СКФ/ЕСИФ;

Провеждане на конкурса:

 • Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю.
 • Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 • Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 • Всеки от допуснатите кандидати ще бъде уведомен/а на посочена от него/нея електронна поща/телефон и/или на място, за датата, часа на започване и мястото за провеждане на следващите етапи на конкурса;
 • Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Силистра, на интернет страницата на Община Силистра, както и на Единния портал: www.eufunds.bg

Необходими документи:

 1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на:
  http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;
 2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
 3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/, референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 4. Документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и/ др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

Брутна работна заплата: до 1600,00 лв.

Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване - 3 месеца.

Срок на договора: до 31.12.2021 г.

Място за подаване на документите: Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, Информационен център на Община Силистра - деловодство.

Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в :Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 49, вход на Куклен театър - ОИЦ-Силистра

Срок за подаване на документите: до 16.00 часа на 12.01.2020 г., включително.

Телефон за информация: 086 822 012, ОИЦ - Силистра

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Публикувано на: 12 декември 2019 г. / Печат