Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6851

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра по Договор №BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година и Заповед № ЗК - 1606 от 11. 10. 2019 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"
,

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Медицинска сестра домашни грижи - 0,5 щ. бр. /непълно работно време 4 часа/
 • Специалист в социална услуга - 1 щ. бр.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонала, утвърдена от Кмета на Община Силистра. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и е за определен срок от 11 месеца.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целеви групи за потребители:

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
 • Лица с увреждания с издадено експертно решение на ТЕЛК;
 • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

I. Изисквания за длъжността Медицинска сестра домашни грижи - работно време 4 часа

1. Минимални изисквания:

 • Образование - професионален бакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен;
 • Специалност - "Медицинска сестра", "Медицински фелдшер" и други в направление "Здравни грижи"; "Медицина";
 • Професионален опит - не се изисква.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Наличието на професионален опит се счита за предимство;
 • Да имат организационна и комуникативна компетентност, умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:
Извършва оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи. Предоставя и събира здравна информация, осъществява медицински и здравни грижи и дейности. Извършва здравни услуги и манипулации и следи за общото здравословно състояние на потребителите.

IІ. Изисквания за длъжносттаСпециалист в социална услуга

2.1 Минимални изисквания:

 • Висше образование - завършена образователна степен бакалавър с професионално направление "Социални дейности" или "Администрация и управление";
 • Професионален опит - не се изисква.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Наличието на професионален опит се счита за предимство;
 • Работа по проекти и дейности със сходен характер;
 • Компютърна грамотност;
 • Да имат аналитична и комуникативна компетентност, умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:
Подпомага действията на Координатора при организацията и управлението на Патронажната грижа. Събира, обобщава и анализира информация, във връзка с дейностите и услугите на проекта.

Начин на провеждане на подбора

 1. 1. Разглеждане и проверка на подадените документи;
 2. 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Копие от удостоверение за преминати обучения.

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията за кандидатстване могат да се получават в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси или да се изтеглят от сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на общината в срок до 10.02.2020 г., включително.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33.

* Списък на допуснатите до интервю кандидати

* Окончателни резултати

Договор BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Публикувано на: 05 февруари 2020 г. / Печат