Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 7075

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3"


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнение и управление на проект на Община Силистра по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година и Заповед № ЗК - 582 от 08. 04. 2020 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3",

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Диспечер - 1 щ. бр.
 2. Специалист социални дейности - 5 щ. бр. /или 10 по 0,5/

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонала, утвърдена от Кмета на Община Силистра. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и е за определен срок до 14.12.2020 г.

Целеви групи за потребители по Компонент 3:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

"Възрастен в риск" е лице, което е:

 • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

I. Изисквания за длъжността Диспечер

1. Минимални изисквания:

 • Образование - професионален бакалавър;
  • Предпочитани области - Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Здравеопазване и др.;
 • Професионален опит - не се изисква.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Наличието на професионален опит се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Работа по проекти и дейности със сходен характер;
 • Организационна и аналитична компетентност;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с възрастни в риск, с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:

Осъществява оператвно регулиране на социалната услуга с помощта на технически средства за комуникация и връзка. Координира и другите видове основни дейности на услугата. Води съответната документация, свързана с предоставяните социалните услуги.

IІ. Изисквания за длъжността Специалист социални дейности

2.1 Минимални изисквания:

 • Образование - средно;
 • Професионален опит - не се изисква.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Наличието на професионален опит се счита за предимство;
 • Работа по проекти и дейности със сходен характер;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с възрастни в риск, с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Начин на провеждане на подбора

 1. Разглеждане и проверка на подадените документи;
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Копие от удостоверение за преминати обучения.

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията за кандидатстване могат да се получават в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси или да се изтеглят от сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на общината в срок до 10. 04. 2020 г., включително.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33.

* Списък на допуснатите до интервю кандидати

* Списък на оценени и класирани кандидати

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Компонент 3“

Публикувано на: 08 април 2020 г. / Печат