Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА До: Членовете на НЧ "Родолюбие-2006" - С. Айдемир


До:
Членовете на НЧ "Родолюбие-2006" - С. Айдемир
Адрес:
Общ. Силистра,
С. Айдемир, Ул. София №82

На основание Чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 15, ал. 1 от устава на НЧ "Родолюбие - 2006" ,Читалищното настоятелство свиква Извънредно отчетно събрание на 11.07.2020г., от 11:00ч., което ще се проведе в залата на читалището.
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на НЧ "Родолюбие - 2006" за изминалата 2019-та година - Докладва зам.- председателят на читалището;
2. Отчет на Проверителната комисия на читалището за 2019-та година - Докладват председателят на ПК и зам. -председателят на НЧ "Родолюбие - 2006";
3. Приемане на Календарен план за 2020-та година - Докладва зам. -председателят на читалището;
4. Предложения за разпределение на субсидията - Докладва зам.- председателят на НЧ "Родолюбие - 2006";
5. Разглеждане на постъпили молби до читалищното настоятелство - Докладва зам.- председателят на читалището;
6. Събиране на членски внос за изминалата 2019-та година и текущата 2020-та година.
Моля да се съобразите с противоепидимичната ситуация в страната и налагането на мерки за ограничаване на разпространението на ковид-19. При необходимост ще се спазват разпоредби спуснати ни от Община Силистра - отдел "Култура" за провеждане на отчетните събрания в създалата се обстановка.

Публикувано на: 24 юни 2020 г. / Печат