Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.


image 7318

На проведената сесия на Общински съвет - Силистра днес присъстваха общо 31 съветници. Те гласуваха общо 9 докладни записки, като една от тях бе допълнително входирана по време на заседанието от председателя на временна комисия за избор на управител на ДКЦ 1 ЕООД, г-жа Мирослава Червенкова. Тя представи подробна информация за протичането на конкурса и допуснатите до събеседване кандидати, както и техните средно аритметични оценки след всички етапи от конкурса.
В останалите докладни записки съветниците дадоха съгласието и гласуваха за:
Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра; Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра; Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020г.
Общински съвет - Силистра гласува одобрително за осигуряване на финансови средства за СКБ "Доростол" за участие в състезания от календара на БФБ, както и за кандидатстване на Община Силистра с проектно предложение към фонд "Социална закрила" .
Съветниците разрешиха предоставянето под наем на имоти - полски пътища, съгласно ЗСПЗЗ, като определиха такса в размер на 60лв., както и отдаването под наем на част от имот - публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг, с тайно наддаване.


Публикувано на: 25 юни 2020 г. / Печат