Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРЕД СТАРТА НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


В община Силистра новата 2020/2021 учебна година ще стартира с 10 общински детски градини, 15 училища /11 общински и 4 държавни/, 3 общински центъра за подкрепа за личностно развитие (Обединен детски комплекс, Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей" с Център за кариерно ориентиране и Обединено общежитие за средношколци "Младост"), един държавен Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за специална образователна подкрепа и едно държавно специализирано обслужващо звено - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Със Заповед №РД-14-38/23.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката се закрива Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков", считано от 01.09.2020 г. Учениците от закритото училище ще продължат образованието си в Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев".
На 15 септември в община Силистра училищният звънец ще оповести началото на новата учебна година за близо 3300 ученици, разпределени в 152 паралелки от І до ХІІ клас. 313 от тях за първи път ще прекрачат прага на родното училище. Те, както и децата от 2-ри клас и всички учители начален етап, ще получат "Детски пътеводител" с послание от кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов.
В детските градини на общината ще се обучават, възпитават и социализират приблизително 1310 деца, разпределени в 44 целодневни и две яслени групи. Подготвителна група ще посещават 624 деца.
Учебната година ще бъде ресурсно обезпечена с персонал, притежаващ необходимата квалификация.
Всички издателства, с които са сключени договори, са изпълнили ангажиментите си и са доставили познавателни книжки за децата от подготвителните групи, учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас за безвъзмездно ползване. За обезпечаване на разходите от държавния бюджет са предоставени средства в размер на 192 832 лв.
Благодарение на добрите управленски решения, отговорно отношение и грижа за непрекъснато подобряване и обновяване на материалната база са извършени ремонтни дейности и дейности по модернизация на базата в детските градини и училищата за осигуряване на оптимални условия за възпитание, социализиране и обучение на децата и учениците.
След решение на Общински съвет-Силистра до Министерство на образованието и науката е изпратено предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година, в което са включени:
• ДГ "Здравец", с. Калипетрово с пътуващи деца от с. Бабук;
• ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра с пътуващи ученици от с. Айдемир, с. Срацимир и с. Сребърна;
• ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Калипетрово с пътуващи ученици от с. Бабук;
• ОбУ "Св.Климент Охридски", с. Иширково с пътуващи ученици от с. Йорданово, с. Смилец, с. Казимир и с. Брадвари.
На учениците, избрали целодневна организация на учебния процес, е осигурено обедно хранене, като всяко училище самостоятелно избира доставчика на кетъринг услугите. Учениците в начален етап и децата в детските градини получават плодове и мляко по схемата на ДФ "Земеделие" "Училищен плод и мляко".
През учебната 2020/2021 година безплатен превоз ще ползват близо 770 деца и ученици по 7 автобусни линии от общинската и областна транспортни схеми, с 1 специализиран превоз и 9 училищни автобуси, 2 от които са получени през м. март 2020 г. от ПЗГ "Добруджа" и през м. юли 2020 г. от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Калипетрово.
С ПМС №584 от 20.08.2020 г. 3 училища от община Силистра са включени в Списъка на иновативните училища в Република България. Това са:
• ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра;
• СпУ "Дръстър", гр. Силистра;
• ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра.
По Национална програма"Успяваме заедно" детска градина "Нарцис" е одобрена и ще получи финансиране по модул "Иновативна детска градина". Още 2 детски градини, 4 училища и 2 ЦПЛР ще реализират проекти по Национални програми, финансирани от Министерството на образованието и науката.

Публикувано на: 11 септември 2020 г. / Печат