Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ОНЛАЙН СРЕДА


image 7718
Общинските съветници имаха кворум от 28 човека и започнаха в 9.30ч. тази сутрин своето редовно заседание, съгласно поканата на председателя на ОбС д-р Мария Димитрова дистанционно.
Те разгледаха всички точки от дневния ред, общо 16, като една от тях бе внесена допълнително от председателя на комисията "Бюджет и финанси" - г-жа Денка Михайлова и касае финансирането на Футболния клуб на село Иширково и беше приета.
Всички точки от дневния ред на заседанието бяха одобрени, с изключение на ДЗ с вх. №883: Проект на план - сметка на приходите и разходите за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021г. и Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.
Общинските съветници дадоха съгласие по предложението на превозвачите в таксиметровия бранш за промяна на минималните и максималните цени за един километър пробег по съответната тарифа да се увеличат, както следва:
Дневна тарифа за един километър пробег -
- минимална цена - 0,99 лв.;
-максимална цена - 1,10 лв.;
Нощна тарифа за един километър пробег-
- минимална цена - 1,10 лв.;
-максимална цена - 1,20 лв.
Мотивите за предложените увеличения на минималните и максималните цени за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на община Силистра, са повишените разходи за гориво, амортизация, заплати, подмяна на автомобилния парк, застраховки, както и други преки и административни разходи.
ОбС даде съгласие, за да може Община Силистра да кандидатства с проект "Частична подмяна на дограма и ремонт на покрив в ДГ "Мир" с. Айдемир по програма "Красива България".
Одобряват се разходите от бюджета, необходими на Община Силистра като собствен
принос в проект "Частична подмяна на дограма и ремонт на покрив в ДГ "Мир" с. Айдемир в размер на 52 451,44 лв. Одобрена бе възможността Община Силистра да кандидатства с проектно предложение за финансиране на социална услуга «Обществена трапезария» от 04.01.2021 година като финансирането е изцяло от държавния бюджет чрез Фонд «Социална закрила» към МТСП.
Услугата «Обществена трапезария» включва приготвяне на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Стойността на един храноден за едно
лице е в размер на 3,20 лв., от които 2,70 лв. са за хранителни продукти и 0,50 лв. други разходи - транспортни, режийни, консумативи.
Дейността ще се извършва от Домашен социален патронаж. Топлият обяд ще се предоставя през работните дни от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. като максималният брой
потребители, на които може да се предоставя услугата е 150 лица. Общата стойност на проектното предложение е 119 520 лв.
Всички точки в дневния ред можете да намерите на сайта на ОбС - Силистра.

Публикувано на: 26 ноември 2020 г. / Печат