Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица в община Силистра за 2021 година


Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор № 2020 - У - 070 / 30.12.2020 г. (в сила от 01.01.2021 г.) (Договора), информира правоимащите лица - ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, деца до 7 навършени години (вътрешноградски транспорт) и лица по чл. 19, т. 7 от Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. (Наредбата), при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон (служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ), че издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт, съгласно действащата нормативна уредба, за 2021 година, ще се извършва от Изпълнителя по Договора - "Ема - Аутотранс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя - Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888745130.

Изискванията относно издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на съответната категория пътници са следните:

  • ветерани от войните - срещу представени от лицето удостоверение от Държавна агенция "Архиви" и снимка;
  • военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - срещу представени от лицето книжка за военноинвалид или за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и снимка;
  • деца до 7 навършени години (вътрешноградски транспорт) - срещу представени копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника;
  • лица по чл. 19, т. 7 от Наредбата при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон (служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ) - лицето, издаващо картите, предоставя на съответните структурни звена предварително заявени от тях брой карти за попълване на съответните данни и поставяне на снимка на правоимащото лице, след което структурните звена връщат обработените карти за полагане на свеж печат върху тях от издателя на картите.

06.01.2021 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 06 януари 2021 г. / Печат