Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 8242

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ"


На 27.05.2021 година Община Силистра подписа договор с Регистрационен № BG05M9OP001-2.090-0006-С01 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - ЕТАП 2 - предоставяне на новите услуги", за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.090-0006-C01 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - ЕТАП 2 - предоставяне на новите услуги".

Проектът е на стойност 542 000,00 лева, в т.ч. от ЕСФ в размер на 460 700,00 лв. и 81 300 лв. от национално национално съфинансиране и е насочен към осигуряване подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания чрез развитието на услуги в общността, осигуряващи им независим и достоен живот и пълноценно включване в живота на обществото. Изпълнението на проекта е в съответствие с Плана за действие на периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Целеви групи по проекта са:

1. Лица с психични разстройства;

2. Възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

При реализацията на проекта ще се разкрият и предоставят за период от 12 месеца следните нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания:

*Център за грижа за лица с психични разстройства - с капацитет 15 места;

*Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване - с капацитет 15 места.

За качествено и ефективно предоставяне на новите социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания ще бъде нает персонал, след извършен подбор.

За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на настоящият проект, ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от 01.06.2021 година.

Екип на проекта

Договор BG05M9OP001-2.090-0006-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”

Публикувано на: 31 май 2021 г. / Печат