Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със заповед на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по Договор рег. № 00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г. с предмет: "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово" в три обособени позиции, обособена позиция № 1: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра" (писмо Изх. № 53-00-7854 / 05.08.2021 г. на Агенция "Пътна инфраструктура", становище с Изх. № 53-00-127 / 20.07.2021 г. на Областно пътно управление - Силистра и становище с УРИ 34-000-13666 / 10.07.2021 г. на ОД на МВР - Силистра),

1. Считано от 22.11.2021 г. да бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС) следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:

1.1. ул. "Албена" - от напорен резервоар 4000м3 до кръстовището с ул. "Н. Й. Вапцаров" - за 30 работни дни;

1.2. ул. "Д-р Анастас Янков" - от кръстовището с ул. "Велико Търново" до кръстовището с ул. "Първи октомври" - за 16 работни дни;

1.3. ул. "Добрич" - от кръстовището с ул. "Седми септември" до км 1+493 - за 22 работни дни;

1.4. ул. "Генерал Колев" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Васил Априлов" - за 10 работни дни;

1.5. ул. "Мчк Емилиян Доростолски" - от кръстовището с ул. "Филип Тотю" до кръстовището с ул. "Добротица" - за 8 работни дни;

1.6. ул. "Добруджа" - от кръстовището с ул. "Македония" до кръстовището с ул. "Д-р Петър Вичев" - за 33 работни дни;

1.7. ул. "Симеон Велики" - от кръстовището с ул. "Христо Смирненски" до кръстовището с ул. "Любен Каравелов" - за 30 работни дни;

1.8. ул. "Генерал Скобелев" - от кръстовището с ул. "Цар Шишман" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" - за 30 работни дни, в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.

1.9. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на изпълнението

на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.

1.10. Изпълнителят на СМР - ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" да постави, поддържа и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 "Пътни знаци. Размери и шрифт".

Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Емилиян Горанов Събинов, с телефон за връзка: 0887 316 111.

http://www.silistra.bg/…/22.11.2021…

Публикувано на: 23 ноември 2021 г. / Печат