Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 2021-2027


image 8779
Днес, 16 декември 2021 г., екипът на Областен информационен център - Силистра проведе онлайн информационно събитие, посветено на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г. По време на срещата с различни заинтересовани страни, експертите от ОИЦ представиха последния работен вариант на документа, основните приоритети за финансиране, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението.
Споразумението за партньорство е основният стратегически документ на всяка държава-членка, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове (Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и Фонда за справедлив преход). В него са посочени целите на Кохезионната политика (Политиката на сближаване), фондовете и програмите, чрез които ще се работи за постигането на тези цели, както и предварителното разпределение на финансовите средства по цели на политиката и по програми. Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 г. инвестиции с европейско финансиране в България ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, а именно: По-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа; По-зелена и устойчива Европа; По-добре свързана Европа; По-социална Европа и Европа по-близо до гражданите.
Средствата от фондовете, включени в обхвата на Споразумението за партньорство, ще се инвестират в страната чрез 10 програми: "Развитие на човешките ресурси", "Образование", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Храни и основно материално подпомагане", "Развитие на регионите", "Околна среда", "Транспортна свързаност", "Техническа помощ" и "Морско дело, рибарство и аквакултури". Новост е обособяването на програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", основна цел на която е да стимулира бизнеса и науката да работят заедно и да насърчава трансфера на технологии. Допълнителни възможности за финансиране предоставят и 12 програми за териториално сътрудничество: 5 програми за трансгранично сътрудничество и 7 програми за междурегионално сътрудничество.
Нов финансов инструмент в рамките на Политиката на сближаване е Фондът за справедлив преход, който ще даде възможност на регионите да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към целта на ЕС за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Критериите за разпределение се основават на промишлените емисии в регионите с висок въглероден интензитет, заетостта в промишлеността и в добива на каменни и лигнитни въглища, производството на торф и битуминозни шисти, както и равнището на икономическо развитие. България е зависима от производството на електроенергия, която идва от въглищните региони. Това е една от причините Фонда към момента да засяга Стара Загора, Перник и Кюстендил.
Събитието бе част от националната информационна кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2021 година за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.
Областен информационен център - Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 16 декември 2021 г. / Печат