Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПО ПОКАНА НА ЮНЕСКО Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ПРЕДСТАВИ БИОСФЕРЕН ПАРК "СРЕБЪРНА" ВЪВ ВЕНЕЦИЯ


image 8785

В дните от 16 до 18 декември 2021г., ЮНЕСКО организира във Венеция, Италия, симпозиум на тема: "Управление на водните ресурси в биосферните резервати в Югоизточна Европа и Средиземноморието". В престижния форум България, Община Силистра и Биосферният парк "Сребърна" бяха представени от кмета д-р Юлиян Найденов.
Презентацията включваше нагледни материали, филм и дипляна на РИОСВ- Русе, относно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк "Сребърна", където са определени три зони - сърцевидна, буферна зона, и преходна зона (зона на развитие), включваща територията на цялата община Силистра.
Сърцевидната зона обхваща площ от 8 920 декара и представлява поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии - изключителна държавна собственост, управлявана от Министерство на околната среда и водите.
Тя включва естествено еутрофно езеро, разположено на брега на река Дунав, опазващо характерна екосистема - влажна зона. В нея попадат временно заливна речна тераса, речен остров и част от течението на река Дунав.
Основните консервационни цели са свързани с опазване на гнездовите местообитания на редица видове птици, сред които ключовите къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, сива гъска, редица видове чапли и други, както и запазването на цялата характерна екосистема.
Поддържан резерват Сребърна се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка "Via Pontica - Виа Понтика"). Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови, които при движението си променят панорамата му.
Животинският свят е много разнообразен. Броят на установените в резервата и неговите околности видове е 223. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения, включени в Червения европейски списък на глобално застрашени животни и растения и 149 вида, съгласно Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги,10 вида земноводни и 24 вида риби. Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. Броят на птиците варира от 29 до 127 двойки. През различните сезони в ребърна се наблюдават блестящ ибис, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, тръстиков блатар, синьо-гушка, мустакат синигер и други.
Около резервата са изградени екопътеки, с къдове за отдих и погледни места, откъдето посетителите на биосферния парк могат да наблюдават свободно птиците.
Буферната зона на Биосферен парк "Сребърна" е с площ от 4200 декара и обхваща съседните на сърцевидната зона терени - пасищни, земеделски и горски площи. В нея е включена площта на защитена местност по Закона за защитените територии - "Пеликаните". В границите й попадат две защитени зони от мрежата на Натура 2000 - Сребърна за опазване на дивите птици и Сребърна за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Допустими са дейности, свързани с управлението на зелените територии, туристически посещения, ограничено ползване на природните ресурси - паша и дърводобив.
Външната преходна зона включва цялата територия на община Силистра, която се отличава с ключово географско положение.
Благоприятните и разнообразни релефни форми и почви, обуславят преплитането на плодородни площи, които са основа за съвместно развитие на земеделие и туризъм. Съчетанието на следи от различни епохи изразява древността и трайността във времето на град Силистра и прилежащото му обкръжение.
На всички участници от Сърбия, Полша, Германия, Англия, Словения, Испания, Албания, Гърция, Италия, Молдова, Малта, Македония, Румъния, Турция бяха предоставени рекламни материали и протоколни подаръци. Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов отправи покана за посещение към директора на ЮНЕСКО за Европа г-жа Ана Луиза Флорес. От своя страна г-жа Флорес благодари за представянето на България в симпозиума.


Публикувано на: 20 декември 2021 г. / Печат