Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1268/ 08.08.2022 г., относно затваряне за движение на моторни превозни средства (МПС) ул. "Филип Тотю" - от кръстовището с ул. "Д-р Анастас Янков" до кръстовището с ул. "Добротица" - за 29 работни дни


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Наредба № 3 от 16.08.2010 г.), във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по Договор рег. № 00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г. с предмет: "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово" в три обособени позиции, обособена позиция № 1: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра" (становище с УРИ 34-000-13666 / 10.07.2021 г. на ОД на МВР - Силистра),

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 08.08.2022 г. да бъде затворен за движение на моторни превозни средства (МПС) следния участък от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:

1.1. ул. "Филип Тотю" - от кръстовището с ул. "Д-р Анастас Янков" до кръстовището с ул. "Добротица" - за 29 работни дни,

в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.

1.2. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на изпълнението на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.

1.3. Изпълнителят на СМР - ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" да постави, поддържа и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 "Пътни знаци. Размери и шрифт". Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Емилиян Горанов Събинов, с телефон за връзка: 0887 316 111.

 1. Ограничението по т. 1 да се въведе, след като са налице всички условия за започване на видовете работи, а именно:
 • Стриктно изпълнена на място пътна сигнализация, в съответствие със съгласувания проект за ВОБД и при спазени изисквания на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.;
 • Приемане и премахване на ВОБД с протокол от комисия с представители на: Община Силистра, ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" и сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Силистра;
 • СМР да се извършват само в светлата част на денонощието, като в тъмната част на денонощието и при намалена видимост работният участък да се сигнализира със светлинни източници;
 • При изпълнение на СМР и придвижване на строителни машини в зоната на кръстовищата, движението да се регулира със сигналисти с предупредителен флаг С18 или светлоотразителна стоп-палка С25;
 • Пътните знаци, използвани за ВОБД за сигнализиране на СМР по уличните участъци, да са изработени от І типоразмер, да са светлоотразяващи, със светлоотразявощо фолио, клас RA1и светлотехнически характеристики, съгласно изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
 • Съгласно чл. 32 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г., съществуващите пътни знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението и които противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят.
 1. Изпълнителят на СМР - ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" да уведоми сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Силистра не по-малко от 24 часа преди започване на работите и предостави график за тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка с отговорното длъжностно лице, участващо в комисията по т. 2.
 2. Изпълнителят на СМР - ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" да не допуска замърсяване на пътната настилка с кал и строителни отпадъци, като организира почистване на ходовата част (гумите) на превозните средства и строителните машини, работещи на обекта.
 3. По един екземпляр от проекта за ВОБД, заповедта за въвеждането и поддържането на ВОБД, както и графика за извършване на СМР да се съхраняват на обекта и при необходимост да се предоставят на контролните органи. Екземпляр от проекта за ВОБД да се представи в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Силистра.
 4. Движението по уличния участък, посочен в т. 1.1, да се нормализира незабавно след приключване на видовете работи, но не по-късно от указания срок в т. 1.1, след представяне на протокол от комисията по т. 2. В случай, че движението не се нормализира след указания срок, изпълнителят на СМР носи пълна отговорност при евентуални пътнотранспортни произшествия.
 5. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община Силистра и да се огласи сред населението на общината.

Препис от заповедта да бъде връчена на:

 • Ø ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" - за изпълнение;
 • Ø Секретаря на Община Силистра, заместник-кмет "Устройство на територията", началник-отдел "Инспекторат", началник-отдел "Инфраструктура и околна среда" и главен експерт "Транспортна дейност и разрешителни режими" в Община Силистра - за сведение и изпълнение;
 • Ø Директорите на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра и Център за спешна медицинска помощ - Силистра - за сведение;
 • Ø Директора на ОД на МВР - Силистра - за сведение и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Борачев - заместник-кмет "Устройство на територията" в Община Силистра.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-1200 от 28.07.2022 г.

Съгласували:

инж. Тихомир Борачев
Заместник-кмет "Устройство на територията"

Николай Николов
Директор на дирекция "Правна"

Изготвил:

инж. Ивелин Чолаков
главен експерт "Транспортна дейност и разрешителни режими" в дирекция "Икономика"

Публикувано на: 08 август 2022 г. / Печат