Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 5 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.


image 9773
Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 чистач, производствени помещения, основно/средно образование;
1 готвач, средно образование;
1 работник, кухня, средно образование;
1 монтьор, металообработващи машини, средно образование
3 заварчици, средно образование;
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование/ Ел. обзавеждане на промишлени предприятия поддръжка на програмни машини;
1 шлосер, средно образование
1 монтажник, средно образование
2 общи работници, основно/ средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование, правоспособност за електрозаварчик;
6 шофьори, автобус, средно образование;
2 машинни оператори, средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
4 шивачи, средно образование;
2 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно образование;
1 механик, промишлено оборудване, средно образование;
1 шивач, средно образование/текстил облекло, обувки и кожи;
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи";
20 лекари, висше образование "Медицина";
5 фелдшери, полувисше образование;
1 продавач-консултант, основно образование;
2 оператори,преса, средно образование;
1 общ работник, средно образование.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:
-За обучение по време на работа
1 продавач-консултант;
- Осигуряване на заетост
2 организатори, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност;
3 продавач-консултанти;
1 обслужващ, магазин;
2 общи работници;
2 куриера;
4 работник, горско стопанство;
6 работник, строителство;
20 домакин, чистач-сграда;
Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"
2 помощник-готвачи, средно образование;
1 работник в бар, средно образование
4 готвачи, средно образование
2 сервитьори, средно образование
1 работник, зареждане на рафтове
2 куриери, без изискване
2 организатори, експедиция/ товаро-разтоварна и спедиторска дейност
1 помощник-възпитател, професионален опит и умения за работа с деца
3 продавач-консултанти, средно образование
2 чистач/ хигиенисти, основно образование
1 снабдител, доставчик, свидетелство за управление на МПС
2 оперативни, счетоводители, средно образование, препоръчителен опит
2 продавачи, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС
1 готвач, заведение за бързо хранене, средно образование
1 помощник, кухня заведение за бързо хранене, средно образование
1 автомонтьор, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 счетоводител, комуникативност, компютърна грамотност
2 заварчици, средно образование
2 техници, конструиране и технология на електронни елементи, средно образование
1обслужващ, магазин, средно образование
1 общ работник, основно/ средно образование
2 машинисти, еднокофов, багер, пътно-строителни машини
Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 шофьор товарен автомобил, средно образование, кат "С"
3 общи работници, основно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"
6 лекари, висше "Медицина"
1 мениджър логистика,висше образование
1 машинен оператор, шиене на облекло
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:
-За обучение по време на работа
1 работник зареждане на рафтове
*Работни места разкрити по проект "Заетост за теб", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014 - 2020 г на ОП "Развитие на човешките ресурси":
1 продавач консултант, средно образование
Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
6 социални асистенти, средно образование, обект на работа с. Белица;
14 социални,асистенти, средно образование;
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, основно образование;
1 медицинска сестра, висше "здравни грижи";
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

Публикувано на: 05 декември 2022 г. / Печат