Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 9927

ДО КРАЯ НА 2023 ГОДИНА Е УДЪЛЖЕН СРОКЪТ НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Община Силистра подписа Споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" с една година, считано от 01.01.2023 г.

Проект "Приеми ме 2015", който се изпълнява на територията на област Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. Администратор и счетоводител от Община Силистра администрират проекта. Сформиран е областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) който изпълнява задълженията си на територията на трите общини.

Дейностите по предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа" включват:

• Информиране на обществеността;

• Набиране на кандидати за приемни семейства при необходимост;

• Извършване на предварителен подбор на кандидатите;

• Провеждане на обучения, като част от процеса на оценяване на кандидатите;

• Изготвяне на оценка на кандидатите;

• Изготвяне на социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;

• Участие в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;

• Планиране, организация и провеждане на обучения и супервизия на приемните семейства;

• Наблюдение и подкрепа на приемните семейства;

Приемните семейства /ПС/ на територията на област Силистра са 15, като 13 от тях са в община Силистра, а 2 са в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са професионални.

През 2022 г. няма утвърдени и вписани в Регистъра приемни семейства. Едно приемно семейство е променило профила си по отношение възрастта на децата. Има 4 заличени приемни семейства през годината.

Към момента в приемни семейства са настанени общо 13 деца, като 6 от тях са с увреждания.

През 2022 година са настанени 10 деца, от общността - 8 деца и 2 деца от ДМСГД и КСУДС.. От тях 9 деца са от 0 до 3 г. и 1 дете от 3 до 6 г.

Децата, изведени от приемни семейства през 2022 г. са 12, като осиновените деца от български граждани са 5, от чуждестранни граждани - 3 деца, 1 дете е настанено при близки и роднини и 3 деца са реинтегрирани в биологичните им семейства.

През изминалата година, от външен изпълнител, избран чрез процедура по ЗОП са проведени следните обучения и супервизии:

Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ премина 2 специализирани обучения и 4 групови супервизии. На всеки от членовете на ОЕПГ са предоставени по 2 индивидуални Участие в груповите супервизии взеха и експерти от ОЗД при ДСП - Силистра.

На Комисията по приемна грижа бе предоставено 1 специализирано обучение.

На приемните семейства, с настанени при тях деца са предоставени по 2 индивидуални супервизии през 2022 г.

Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ премина 2 специализирани обучения, 4 групови и 4 индивидуални супервизии. Участие в груповите супервизии взеха и експерти от ОЗД при ДСП - Силистра.

На Комисията по приемна грижа бе предоставено 1 специализирано обучение.

На приемните семейства са предоставени 23 индивидуални супервизии.

Областният екип по приемна грижа проведе следните дейности за подкрепа на приемните семейства: 12 групови супервизии и 2 индивидуални супервизии; 12 срещи на групата за самопомощ и 101 информационни и консултативни срещи.

Приемните семейства са преминали общо 5 надграждащи обучения, проведени от ОЕПГ на различни теми, в зависимост от идентифицираните потребности.

ОЕПГ е провел 63 екипни срещи с ОЗД и други заинтересовани страни по случаи на деца в приемни семейства.

За 2023 г. е сключен нов договор с "Еквилибриум 2017" ООД за провеждане на специализирано обучение, подкрепа и супервизия на екипа по приемна грижа, специализирано обучение Комисията по приемна грижа към РДСП, супервизия на експерти от ОЗД при ДСП - Силистра и индивидуална супервизия на приемните семейства.

Проектът "Приеми ме 2015" се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екип на проекта

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Публикувано на: 26 януари 2023 г. / Печат