Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Промяна на категорията на туристически обект /места за настаняване/

1.Промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената категория -

Лицето, което извършва хотелиерство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра заявление-декларация за промяна в по-висока от определената категория на туристическия обект по реда на чл. 129 от Закона за туризма.Заявлението-декларация следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от Закона за туризма.На лицето не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, а издаденото запазва своето действие до издаване на новото удостоверение за категория.

Заявления –декларациите за да се подадат по електронен път е необходимо заявителя да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са приложени сканирани документи /по Закона за туризма/.

При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото. Изпълнението на услугата следва процедурата описана по-горе.Когато не може да се върне предходното удостоверение за определена категория на туристическия обект се подава декларация за изгубено/ унищожено/повредено/или др. при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/. Когато исканата по-висока категория се отнася за обект, чийто категоризиращ орган е Кметът на Общината, а повишението ще надхвърли правомощията му по чл.128 от ЗТ, Кметът уведомява Министъра на туризма, като му изпраща постъпилото заявление и административното досие на туристическия обект./br> Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице подава до Кмета на Община Силистра заявление-декларация , към което прилага:

1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
2. Копия от документи за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност;
3. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на закона за устройството на територията;
4. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
5. Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.
6. Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект /при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/.

2. Промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената категория - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларацията за промяна в по-ниска от определената категория на обекта по реда на чл.129 от ЗТ и декларация с която удостоверява, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 30 дневен срок от постъпване на заявление - декларацията по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от ЗТ.Искането на лицето се разглежда от комисия , която предлага на категоризиращия орган издаване на съответно удостоверение и табела. На лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

При подаването на заявлението за промяна (повишаване на категорията на места за настаняване) се заплащат посочените такси съгласно чл.2, ал.1от Тарифата за таксите по ЗТ, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела се заплащат такси съгласно чл. 2, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Закона за туризма.

За промяна (повишаване на категорията на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“):

1.За повишаване на категорията на места за настаняване клас „А“ - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили и вписване в НТР:

а) до 30 стаи +вписване: 200 лв.+200лв.= 400лв.;
б) от 31 до 150 стаи + вписване: 500 лв.+500лв.=1000лв.;
в) от 151 до 300 стаи +вписване: 900 лв. +900лв. = 1800лв.
г) от 301 до 500 стаи +вписване:1250 лв.+1250лв. = 2500лв.
д) над 500 стаи +вписване: 2250 лв.+2250лв.= 4500лв.

2. За повишаване на категорията на места за настаняване клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции и вписване в НТР:

а) до 20 стаи + вписване: 100 лв.+100лв.= 200лв.;
б) от 21 до 40 стаи + вписване: 175лв.+175лв.= 350лв.
в) от 41 до 60 стаи +вписване: 370 лв.+370лв.= 740лв.
г) от 61 до 100 стаи +вписване: 600 лв.+600лв.= 1200лв.
д) над 100 стаи +вписване: 1750лв.+1750лв.= 3500лв.

3. За повишаване на категорията на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги и вписване в НТР:
а) къщи за гости за едно легло + вписване: 10 лв.+10лв.=20лв. на легло;
б) бунгала за едно легло +вписване: 8 лв.+8лв.= 16лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв.= 10лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв. = 10лв. на брой;

В случаите ако стаите за гости и апартаментите за гости са категоризирани за повишаване на категорията се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:

С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Код на плащане 448090 – промяна на категорията на Места за настаняване

Свали формуляр за "Промяна на категорията на туристически обект /места за настаняване/"