Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Промяна на категорията на туристически обект /заведения за хранене и развлечения/

1.Промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената категория -

Лицето, което извършва ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра заявление-декларация за промяна в по-висока от определената категория на туристическия обект по реда на чл. 129 от Закона за туризма.Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от Закона за туризма.На лицето не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, а издаденото запазва своето действие до издаване на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото. Изпълнението на услугата следва процедурата описана по-горе. Когато не може да се върне предходното удостоверение за определена категория на туристическия обект се подава декларация за изгубено/ унищожено/повредено/или др. при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/. Когато исканата по-висока категория се отнася за обект, чийто категоризиращ орган е Кметът на Общината, а повишението ще надхвърли правомощията му по чл.128 от ЗТ, Кметът уведомява Министъра на туризма, като му изпраща постъпилото заявление и административното досие на туристическия обект.

Заявления –декларациите за да се подадат по електронен път е необходимо заявителя да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са приложени сканирани документи /по Закона за туризма/.

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до Кмета на Община Силистра заявление-декларация , към което прилага:

1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
2. Декларация, че лицето не е в ликвидация-за лицата, което не са търговци;
3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. Копия на документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване на действието и прекратяване на категорията;
5. Копия от документи за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност;
6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на закона за устройството на територията;
7. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
8. Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.
9. Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект /при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/.

2. Промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената категория - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларацията за промяна в по-ниска от определената категория на обекта по реда на чл.129 от ЗТ и декларация с която удостоверява, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 30 дневен срок от постъпване на заявление - декларацията по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от ЗТ. Искането на лицето се разглежда от комисия , която предлага на категоризиращия орган издаване на съответно удостоверение и табела. На лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

При подаването на заявлението за промяна (повишаване на категория на заведения за хранене и развлечения) се заплащат посочените такси съгласно чл.2, ал.1от Тарифата за таксите по ЗТ, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела се заплащат такси съгласно чл. 2, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Закона за туризма.

За промяна (повишаване на категория на заведения за хранене и развлечения):

а) до 20 места за сядане +вписване: 75 лв.+75лв.= 150лв;
б) от 21 до 50 места за сядане +вписване: 125 лв.+125лв.= 250лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане +вписване: 250 лв.+250лв.= 500лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане +вписване: 400 лв.+400лв.= 800лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане + вписване: 600 лв. +600лв.= 1200лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане +вписване: 700 лв.+700лв.= 1400лв.;
ж) над 300 места за сядане +вписване:1000 лв.+1000лв.= 2000лв.

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:

С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Код на плащане 448090 – промяна на категорията на туристически обект/ЗХР/.

Свали формуляр за "Промяна на категорията на туристически обект /заведения за хранене и развлечения/ "