Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Потвърждаване категорията на туристически обект /заведения за хранене и развлечения/ или /място за настаняване клас „А“ и клас „Б“/

Потвърждаване на категорията - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларация за потвърждаване на категорията на обекта в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на действието на удостоверението за определена категория в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра или по електронен път до кмета на община Силистра. В случай, че съответното лице не предприеме действия в указания срок, категорията на обекта се прекратява с изтичане на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл.129 и чл.130 от ЗТ.

Заявления – декларациите за да се подадат по електронен път е необходимо заявителя да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са приложени сканирани документи /по Закона за туризма/.

На основание на:
• Закон за туризма
• Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Удостоверението за определената категория на обекта е със срок 5 /пет/години.

Необходими документи за потвърждаване на категорията на туристически обект:

1.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
2.Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
4. Други (описват се документите);
5.Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

1.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
д) над 500 стаи – 4000 лв.;

2.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
д) над 100 стаи – 3200 лв.

3.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б”– къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 18 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло - 14 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой;
4.За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане - 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане - 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане - 1100 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане - 1300 лв.;
ж) над 300 места за сядане - 1800 лв.;

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Код на плащане 448090 – потвърждаване на категорията.

Свали формуляр за "Потвърждаване категорията на туристически обект /заведения за хранене и развлечения/ или /място за настаняване клас „А“ и клас „Б“/ "