Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категория/ на заведение за хранене и развлечения - услуга СД.01

Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категория/ на заведение за хранене и развлечения -услуга СД.01

1.Категоризиране на заведение за хранене и развлечения.

Заведенията за хранене и развлечения, самостоятелни или прилежащи към места за настаняване подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма. Лицето, което извършва ресторантьорство или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра заявление-декларация.

За съдействие и допълнителна информация:086/816 205

Заявления-декларациите за да се подадат по електронен път на

e-mail:tourism@silistra.bg е необходимо заявителят да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са сканирани документите описани в заявлението- декларация и да е заплатена таксата за административната услуга.

На основание на:
• Закон за туризма –чл.128, ал.1.
• Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Временното удостоверение за категоризация е валидно 3 /три/ месеца, Удостоверението за категоризация /оригинална символика/ е със срок на валидност 5 /пет/ години.

Необходими документи:
1. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4. Други (описват се документите)
5.Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

За разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и вписване в НТР:
а) до 20 места за сядане +вписване: 75 лв.+75лв.=150лв;
б) от 21 до 50 места за сядане +вписване: 125 лв.+125лв.=250лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане +вписване: 250 лв.+250лв.=500лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане +вписване: 400 лв.+400лв.=800лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане + вписване: 600 лв. +600лв.=1200лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане +вписване: 700 лв.+700лв.=1400лв.;
ж) над 300 места за сядане +вписване:1000 лв.+1000лв.=2000лв.

Таксите за вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения се заплащат при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).

2.Потвърждаване категорията на туристически обект /заведения за хранене и развлечения/

Потвърждаване на категорията - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларация за потвърждаване на категорията на обекта в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на действието на удостоверението за определена категория в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра или по електронен път до Кмета на Община Силистра. В случай, че съответното лице не предприеме действия в указания срок, категорията на обекта се прекратява с изтичане на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл.129 и чл.130 от ЗТ.
<>/br Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане - 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане - 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане - 1100 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане - 1300 лв.;
ж) над 300 места за сядане - 1800 лв.;

3.Промяна на категорията на заведения за хранене и развлечения.

3.1.Промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената категория.

Лицето, което извършва ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде заявление-декларация за промяна в по-висока от определената категория на туристическия обект по реда на чл. 129 от Закона за туризма.Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от Закона за туризма.На лицето не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, а издаденото запазва своето действие до издаване на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото. Изпълнението на услугата следва процедурата описана по-горе.

3.2. Промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената категория - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларацията за промяна в по-ниска от определената категория на обекта по реда на чл.129 от ЗТ и декларация с която удостоверява, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 30 дневен срок от постъпване на заявление - декларацията по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от ЗТ. Искането на лицето се разглежда от комисия , която предлага на категоризиращия орган издаване на съответно удостоверение и табела. На лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

При подаването на заявлението за промяна (повишаване на категория на заведения за хранене и развлечения) се заплащат посочените такси съгласно чл.2, ал.1от Тарифата за таксите по ЗТ, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела се заплащат такси съгласно чл. 2, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Закона за туризма.

За промяна (повишаване на категория на заведения за хранене и развлечения):
а) до 20 места за сядане +вписване: 75 лв.+75лв.=150лв;
б) от 21 до 50 места за сядане +вписване: 125 лв.+125лв.=250лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане +вписване: 250 лв.+250лв.=500лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане +вписване: 400 лв.+400лв.=800лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане + вписване: 600 лв. +600лв.=1200лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане +вписване: 700 лв.+700лв.=1400лв.;
ж) над 300 места за сядане +вписване:1000 лв.+1000лв.=2000лв.

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80лв.
Таксите за разглеждане на документите за категоризиране/потвърждаване
/промяна на определената категория/ на заведения за хранене и развлечения се заплащат при подаване на документите за категоризиране.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
• По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
• Код на плащане 448090 – категоризиране на ЗХР.
• Код на плащане 448090 -потвърждаване на категорията на ЗХР.
• Код на плащане 448090 -промяна на определената категория на ЗХР.

Свали формуляр за "Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категория/ на заведение за хранене и развлечения -услуга СД.01"