Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категорията/ на места за настаняване клас „А“ и клас “Б“ -услуга СД.02

Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категорията/ на места за настаняване клас „А“ и клас “Б“ -услуга СД.02

1.Категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ Местата за настаняване клас „А“/ хотели , мотели/ и клас “Б „ / семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала, къмпинги подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма. Лицето, което извършва хотелиерство или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра заявление-декларация.

Хотелиерство в къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец, по смисъла на Търговския закон.

За съдействие и допълнителна информация:086/816 205

Заявления-декларациите за да се подадат по електронен път на

e-mail:tourism@silistra.bg е необходимо заявителят да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са сканирани документите описани в заявлението- декларация и да е заплатена таксата за административната услуга.

На основание на:
• Закон за туризма –чл.128, ал.1.
• Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Необходими документи:
1.1.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
1.2.Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
1.3. Копие на документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност (при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“)
1.4.Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
1.5. Други (описват се документите);
1.6.Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Временното удостоверение за категоризация е валидно 3 /три/ месеца, Удостоверението за категоризация /оригинална символика/ е със срок на валидност 5 /пет/ години.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

1.7.За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас „А“ - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и вписване в НТР:
а) до 30 стаи +вписване: 200 лв.+200лв.= 400лв.;
б) от 31 до 150 стаи + вписване: 500 лв.+500лв.=1000лв.;
в) от 151 до 300 стаи +вписване: 900 лв. +900лв. =1800лв.
г) от 301 до 500 стаи +вписване:1250 лв.+1250лв. =2500лв.
д) над 500 стаи +вписване: 2250 лв.+2250лв.= 4500лв

1.8. За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции и вписване в НТР:
а) до 20 стаи + вписване: 100 лв.+100лв.= 200лв.;
б) от 21 до 40 стаи + вписване: 175лв.+175лв.= 350лв.
в) от 41 до 60 стаи +вписване: 370 лв.+370лв.=740лв.
г) от 61 до 100 стаи +вписване: 600 лв.+600лв.=1200лв.
д) над 100 стаи +вписване: 1750лв.+1750лв.=3500лв.

1.9. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги и вписване в НТР:
а) къщи за гости за едно легло + вписване: 10 лв.+10лв.=20лв. на легло;
б) бунгала за едно легло +вписване: 8 лв.+8лв.=16лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв.=10лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв. =10лв. на брой;

Таксите за разглеждане на документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ се заплащат при подаване на документите за категоризиране.
Таксите за вписване в НТР на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ се заплащат при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).

2.Потвърждаване категорията на място за настаняване клас „А“ и клас „Б“.

Потвърждаване на категорията - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларация за потвърждаване на категорията на обекта в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на действието на удостоверението за определена категория в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра или по електронен път до кмета на община Силистра. В случай, че съответното лице не предприеме действия в указания срок, категорията на обекта се прекратява с изтичане на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл.129 и чл.130 от ЗТ.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

2.1.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
д) над 500 стаи – 4000 лв.;

2.2.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
д) над 100 стаи – 3200 лв.

2.3.За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б”– къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 18 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло - 14 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой;

3.1.Промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената категория - Лицето, което извършва хотелиерство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде заявление-декларация за промяна в по-висока от определената категория на туристическия обект по реда на чл. 129 от Закона за туризма.Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от Закона за туризма.На лицето не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, а издаденото запазва своето действие до издаване на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото. Изпълнението на услугата следва процедурата описана по-горе.

3.2. Промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената категория - лицето, което извършва дейност в обекта или упълномощено от него лице подава заявление - декларацията за промяна в по-ниска от определената категория на обекта по реда на чл.129 от ЗТ и декларация с която удостоверява, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 30 дневен срок от постъпване на заявление - декларацията по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. Заявлението следва да се подаде преди изтичане на срока за определената категория и извън тримесечния срок за определената му категория по чл.133, ал.3 от ЗТ. Искането на лицето се разглежда от комисия , която предлага на категоризиращия орган издаване на съответно удостоверение и табела. На лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. При получаване на новото удостоверение лицето връща предходно издаденото.

3.3.Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)

При подаването на заявлението за промяна (повишаване на категорията на места за настаняване) се заплащат посочените такси съгласно чл.2, ал.1от Тарифата за таксите по ЗТ, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела се заплащат такси съгласно чл. 2, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Закона за туризма.

За промяна (повишаване на категорията на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“):

3.3.1.За повишаване на категорията на места за настаняване клас „А“ - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили и вписване в НТР:
а) до 30 стаи +вписване: 200 лв.+200лв.= 400лв.;
б) от 31 до 150 стаи + вписване: 500 лв.+500лв.=1000лв.;
в) от 151 до 300 стаи +вписване: 900 лв. +900лв. =1800лв.
г) от 301 до 500 стаи +вписване:1250 лв.+1250лв. =2500лв.
д) над 500 стаи +вписване: 2250 лв.+2250лв.= 4500лв.

3.3.2. За повишаване на категорията на места за настаняване клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции и вписване в НТР:
а) до 20 стаи + вписване: 100 лв.+100лв.= 200лв.;
б) от 21 до 40 стаи + вписване: 175лв.+175лв.= 350лв.
в) от 41 до 60 стаи +вписване: 370 лв.+370лв.=740лв.
г) от 61 до 100 стаи +вписване: 600 лв.+600лв.=1200лв.
д) над 100 стаи +вписване: 1750лв.+1750лв.=3500лв.

3.3.3. За повишаване на категорията на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги и вписване в НТР:

а) къщи за гости за едно легло + вписване: 10 лв.+10лв.=20лв. на легло;
б) бунгала за едно легло +вписване: 8 лв.+8лв.=16лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв.=10лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг +вписване:5 лв. +5лв. =10лв. на брой;
В случаите ако стаите за гости и апартаментите за гости са категоризирани за повишаване на категорията се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
• По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
• Код на плащане 448090 – категоризиране на места за настаняване
• Код на плащане 448090 -потвърждаване на категорията на места за настаняване
• Код на плащане 448090 -промяна на определената категория на места за настаняване

Свали формуляр за "Категоризиране / Потвърждаване / Промяна на определената категорията/ на места за настаняване клас „А“ и клас “Б“ -услуга СД.02"