Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория и/или табела или удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости – услуга СД.03

Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория и/или табела или удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости – услуга СД.03

За да получи дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект и/или метална табела,удостоверение за регистрация на стая/ апартамент за гости се подава заявление –декларация по образец до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра.

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.

За съдействие и допълнителна информация:086/816 205

Заявления-декларациите за да се подадат по електронен път на

e-mail:tourism@silistra.bg е необходимо заявителят да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са сканирани документите описани в заявлението- декларация и да е заплатена таксата за административната услуга.

На основание на:

• Закон за туризма – чл.145
Необходими документи:
1.Заявление –декларация по образец по чл. 145 от Закона за туризма;
2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;;
3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4.Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) по чл.9, ал.1 и чл.10, ал.1, ал.2.

За издаване на дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости и на сертификат за туристически обект се събира такса 50,00 лв.

За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 от ЗТ при захабяване на издадената се събира такса 30,00 лв.

Таксите се заплащат при подаване на заявление-декларация за издаване на дубликат.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
• По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
• Код на плащане 448090 – дубликат на издадено удостоверение.

Свали формуляр за "Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория и/или табела или удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости – услуга СД.03"