Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Промяна на вписаните обстоятелствата в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице – услуга СД.04

Промяна на вписаните обстоятелствата в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице – услуга СД.04

При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР) лицето ,което извършва хотелиерство и/или ресторантьорство или упълномощено от него лице може да подаде до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра заявление-декларация.

Хотелиерът и/или ресторантьорът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до Кмета на Общината и документи, удостоверяващи промяната.

Не се предвижда вписване на промяна на обстоятелствата при заменяне на лицето, извършващо дейност като ресторантьор в заведение за хранене и развлечение и/или хотелиер в място за настаняване, в случаите, когато лицето, което фактически извършва дейност в обекта, е различно от вписаното в удостоверението за категоризация / регистрация. В такива случаи новото лице, което фактически извършва дейността "хотелиерство" и/или „ресторантьорство“ подава заявление-декларация за нова категоризация ,съгласно Закона за туризма.

За съдействие и допълнителна информация:086/816 205

Заявления-декларациите за да се подадат по електронен път на

e-mail:tourism@silistra.bg е необходимо заявителят да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са сканирани документите описани в заявлението- декларация и да е заплатена таксата за административната услуга.

На основание на:
• Закон за туризма –чл.168, ал.2.
• Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Удостоверението за определената категория на обекта е със срок 5 години .

Необходими документи:
1.Копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз /чл.113, ал.1, т.1 от ЗТ/, ако лицето не е търговец и не е вписано в Търговският регистър;

2.Копие от документа/и за собственост на обекта;

3.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; .
5.Документ за заплатена такса съгласно Тарифата по ЗТ.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Такси на административната услуга: Съгласно чл.2,ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) са:

Без издаване на ново удостоверение за определена категория - чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма - 30лв.;

С издаване на ново удостоверение за определена категория – 50 лв.;

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
• По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
• Код на плащане 448090 – промяна в обстоятелствата.

Свали формуляр за "Промяна на вписаните обстоятелствата в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице – услуга СД.04"