Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости –услуга СД.30

Регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости /клас „В“/ – услуга СД.30

Лицето, което ще извършва хотелиерство или упълномощено от него лице в места за настаняване клас „В“ -апартаменти за гости и/или стаи за гости, регистрира обекта, в който ще упражнява дейността си по местонахождение на обекта като подава заявление –декларация по образец до Кмета на Община Силистра в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра.

Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.

За съдействие и допълнителна информация:086/816 205

Заявления-декларациите за да се подадат по електронен път на

e-mail:tourism@silistra.bg е необходимо заявителят да ги е подписал с квалифициран електронен подпис и към тях да са сканирани документите описани в заявлението- декларация и да е заплатена таксата за административната услуга.

На основание на:
• Закон за туризма –чл.113,ал.2.
• Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости –чл.31, чл.34,ал.1.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Срок на действие на документа/удостоверението/: Безсрочно.

Преустановяване на дейност настаняване в регистриран обект - чл. 34, ал. 1 от Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Лицето, което предоставя настаняване в регистриран обект и желае да преустанови извършване на дейност подава заявление за прекратяване на дейността до Кмета на Общината. В 3 - дневен срок от подаване на заявлението Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица заличават вписаните в регистъра по чл.167 от ЗТ обстоятелства и обезсилва издаденото удостоверение.

Вписване на промени в обстоятелствата - съгласно чл. 32, ал. 3 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости в случаите, когато настъпи промяна във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по отношение на капацитета на обекта, лицето, което извършва дейност в регистрирания апартамент за гости или в стая за гости, подава заявление- декларация съгласно чл. 168, ал. 2 и 3 от Закона за туризма.

Необходими документи:
1. Копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник;

3. Други (описват се документите);

4.Документ за заплатена такса, съгласно Тарифата по ЗТ.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Такси на административната услуга: Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) съгласно чл.3,ал.1 са следните:

1. За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване от клас "В" – стаи за гости или апартаменти за гости: 20 лв. на легло;

2. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 50 лв.;

3. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 20 лв.

Таксата се заплаща при подаване на заявлението-декларация.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
• С банкова карта – на гише „Стопански дейности“ в „Център за информация и услуги“ –Община Силистра;
• По банков път:
• Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
• Код на плащане 448090 –регистриране на места за настаняване клас „В“.

Свали формуляр за "Регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости /клас „В“/ – услуга СД.30"