Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на заповед за удължено работно време на търговски обект

Необходими документи:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, който съгласно законодателството на държава- членка на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверява търговската регистрация на заявителя;
  3. Становище на Районно управление -към ОД на МВР- Силистра, за установени нарушения на обществения ред по Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра и за нарушения и изпълнение на задълженията на търговеца по чл.20, ал.4, т.5 от Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра.( не се  изисква за  новоразкрити обекти);
  4. Становище от   ОУ  ”ПБЗН”-Силистра за пожарообезопасеността  на обекта съгласно Наредбата  за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Силистра.
  5. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към  Общината, към датата на подаване на заявлението.

Срок за изпълнение: 25 дни.

Свали формуляр