Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Разрешително за търговска дейност на открито с временен преместваем обект – маса, витрина, кабина

Необходими документи:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Копие от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
  3. Лична карта на лицето,подаващо заявлението се представя за сверяване;
  4. Копие от картата за идентификация по регистър „ БУЛСТАТ” /“ЕИК”/;
  5. За витрини и маси се представят цветни снимки или проспекти на фирмата-производител;
  6. Копие на схема за разполагане – заверена от Дирекция „УТОС”;
  7. Копие на разрешение за поставяне №......../...................- издадено и заверено от Дирекция „УТОС”.

Срок за изпълнение: 8 дни.

Свали формуляр