Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на позволително за сеч на единични дървета извън горския фонд, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество

Необходими документи:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Копие на документ за собственост, договор за наем или аренда.
  3. Копие на удостоверение за наследници /когато имотът е наследствен/.
  4. Копие на пълномощно, което изрично посочва, че заявителят започва процедура за сеч със съгласието на собственика или наследниците на имота /когато имотът е под наем, аренда или е наследствен/.
  5. Копие на становище от РИОСВ –Русе издадено на собственика на имота.
  6. Документ за платена такса за издаване на позволително за сеч - 5,00 лв.
  7. Документ за платена такса за издаване на документ за транспортиране на дървесината - 1,00 лв. за всеки курс на превозване.
  8. Документ за платена такса за маркиране на дървесината с общинска горска марка – 1,00 лв./м³.

Срок за изпълнение: 20 дни.

Свали формуляр