Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Договор за реклама

Необходими документи:

1.  Одобрена от гл. архитект на Община Силистра схема за поставяне на ____________ бр. рекламни елементи;

2. Одобрена от гл. архитект на Община Силистра проектна документация (в зависимост от вида на рекламния елемент);

3. Заверено копие от удостоверение, отразяващо актуалното състояние, получено вследствие на всички извършени промени по партидата на търговеца или друго юридическо лице (от Агенция по вписванията или съответния съд) и заверено копие от идентификационната карта за регистрация в Регистър „БУЛСТАТ” (за прилагащите удостоверение от съда) – освен в случаите по чл. 23, ал. 4 от ЗТР.

* Съгласно разпоредбите на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Силистра, договорите за извършване на рекламна дейност се сключват за срок до 5 (пет) години.

Срок:

Свали формуляр