Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Закупуване на имот, върху който е отстъпено право на строеж

Необходими документи:

  1. документ за собственост върху построената сграда или удостоверение от Дирекция “Устройство на територията”, че сградата е завършена в груб вид, или удостоверение за търпимост;
  2. актуална скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта - скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
  3. договор за отстъпено право на строеж;
  4. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
  5. удостоверение за наследници, ако е необходимо;
  6. допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоя­тел­ства, които са от значение за продажбата – при необходимост;
  7. документ за внесен депозит в размер на 100 (сто) лева, който се счита за гаранция за сключване на договор.

Срок:

Свали формуляр