Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Одобряване на инвестиционни проекти, по коите се издава РС - с изготвена оценка за съответствие на съществените изисквания от ЕСУТ (УТ 08)


УТ 08

Одобряване на инвестиционни проекти, по които ще се издава разрешение за строеж – с изготвена оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите от ЕСУТ

31 дни

1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ

1.1. I -ва, II –ра, III-та категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ – 2 лв/м 2 , но не по-малко от 200 лв., но не повече от 1500 лв.

1.2. IV- та, V- та, VI-та категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ – 1,50 лв/м 2 , но не по-малко от 150 лв., но не повече от 1 500 лв.

1.3. Площни обекти - 2 лв./кв.м, но не по-малко от 200 лв., но не повече от 5 000 лв.

1.4. Линейни обекти - 1 лв./м, но не по малко от 100 лв., но не повече от 5 000 лв.

1.5. Инженерни съоръжения

1.5.1. Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от 300 лв.

1.5.2. Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от 600 лв.

1.5.3. Трансформаторни постове: - 250 лв

1.5.4. Други видовесъоръжения 100 лв.

1.6. Благоустрояване - 1 лв. / кв.м, но непо-малко от 150 лв.

1.7. Промяна по време на строителство на основание чл. 154 от ЗУТ - 1,50 лв/м 2 , но не по-малко от 100 лв.

1.8. Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 50% от таксите за одобряване.

1.9. Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция

– такса 50% от таксата за съответната категория, но не по-малко от 150 лв., но не по-вече от 2 000 лв.


Свали формуляр