Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на разрешение за строеж (УТ 10)


УТ 10

Издаване на Разрешение за строеж

8 дни

1. Издаване на разрешения за строеж:

1.1.
- I-ва, II-ра, III-та  категория  обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  – 1,50 лв/м 2 , но не повече от 2 500 лв
- IV-та, V-та, VI-та категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  – 1 лв/м 2 , но не повече от 1500 лв.

1.2. Площни обекти 0,5лв/кв.м , но не по-малко от 150 лв.

1.3. Линейни обекти 0,3 лв/м, но не по малко от 50лв.

1.4. Инженерни съоръжения
1.4.1. Геозащитни съоръжения и мостове 4% от СМР, но не по-малко от 300лв.
1.4.2. Приемно-предавателни станции 2% от СМР, но не по малко от 200 лв.
1.4.3. Трансформаторни постове 250лв/брой трансформаторна машина
1.4.4. Други видове съоръжения 100 лв.

1.5. Благоустрояване - 0,5 лв /кв.м, но не по-малко от 100 лв.

1.6. При презаверяване на РС с изтекъл срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксите за РС

1.7. Промяна по време на строителство (чл.154 от ЗУТ) – 1,00 лв/кв.м, но не по- малко от 100,00 лв само за частта (площта) която се променя.

1.8. Корекция в РС при промяна на титуляра 100,00 лв

1.9. Огради –1,00 лв /кв. м., но не по-малкоот 150 лв

1.10. Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция

– такса 50% от таксата за съответната категория,  но не по-малко от 150 лв., но не по-вече от 2 500 лв


Свали формуляр - I-V категория

Свали формуляр - VI категория