Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Гражданска регистрация и административно обслужване

грао силистра Информационен център "ГРАО" в Община Силистра е открит през 2002 година.

Той е разположен на първия етаж в сградата на общинската администрация. Оформен и оборудван е по съвременните европейски стандарти. Обслужването на гражданите е улеснено от непосредствен контакт със служителите. Многократно се намалява времето за извършване на услугите по гражданска регистрация. Въведени са програмни продукти, които позволяват експресното обслужване. Осигурена е постоянна връзка с национална база данни на ГД "ГРАО" за издаване на съответните удостоверения.

В информационен център "ГРАО" се поддържа регистър по гражданско състояние и регистър на населението в локална мрежа. Съхраняват се документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд, приемат се молби и заявления на граждани. Издават се документи в съответствие с действащото законодателство, отнасящи се до регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите. Води се регистрация по постоянен и настоящ адрес на гражданите.


Началник-отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Нина Радева

Контакти:
E-mail: grao@silistra.bg
Тел: 086/ 816 225


Телефони в информационен център "ГРАО":


086/ 816 220
086/ 816 221
086/ 816 232
086/ 816 278
086/ 816 284
086/ 816 285
086/ 816 290

Банкова сметка за плащане към информационен център "ГРАО":


Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Код за плащане: 447000

Всички такси са съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №1105 на Общински съвет - Силистра, взето с Протокол №44 / 06.03.2003 г. и изм. и доп. с Решение №110 по Протокол №5 от 05.01.2008 г. от заседание на Общински съвет - Силистра.