Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за раждане - Дубликат

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за раждане на територията на Община Силистра от общината по местосъхранение на регистрите вкл. и кметствата от общината (съхраняват се в информационен център „ГРАО“)

Правно основание – чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – лицето, за което се отнася акта за раждане, на неговите родители / законните му представители; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Необходими документи:

  1. заявление по образец - получава се от информационен център “ГРАО”
  2. документ за самоличност на лицето или на упълномощено лице;
  3. за малолетни и непълнолетни документ за самоличност на родителите;
  4. нотариално заверено пълномощно.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр