Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за граждански брак – Дубликат

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за сключен граждански брак на територията на Община Силистра и кметствата по местосъхранение на регистъра /съхраняват се в информационен център „ГРАО“/

Правно основание – чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – страните по акта за сключен граждански брак; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Необходими документи:

  1. заявление по образец – получава се от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощено лице;
  3. нотариално заверено пълномощно.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр