Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение - За първи път

Правно основание – чл. 35, ал. 1, чл. 37 и чл. 40, ал. 1, чл. 54 и чл. 60 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител - приносителят на съобщението за смърт.

Необходими документи:

  1. съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
  2. документ са самоличност на починалото лице;
  3. документ за самоличност на приносителя на съобщението за смърт.

Срок на извършване: веднага
Безплатна услуга