Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на препис - извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за смърт на територията на Община Силистра и кметствата от общината по местосъхранение на регистъра /съхраняват се в информационен център „ГРАО“/.

Правно основание – чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – наследниците на починалото лице; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Необходими документи:

  1. заявление по образец от информационен център „ГРАО“.

Срок за изпълнение – в зависимост от данните посочени в искането подадено от наследник/ците и данните обработени в регистър на населението веднага или в срок до 3 дни
Такса: 5.00 лв.