Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за наследници

Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на починалото лице.

Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт.

За ускоряване на услугата е желателно представяне на удостоверение за наследници за ония починали наследници от наследническия кръг, на които постоянният адрес (жителството) към датата на смъртта им не съвпада с постоянния адрес на наследодателя, в противен случай се изчаква набавянето им по служебен път.

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 9 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Закона за наследството.

Допустим заявител – издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

  1. искане по образец от информационен център „ГРАО“ с посочени данни за наследниците на починалия, което се подава от наследник или упълномощено от него лице;
  2. препис извлечение от акт за смърт /когато е издаден от друга община/;
  3. документ за самоличност на заявителя;
  4. нотариално заверено пълномощно.

Срок за изпълнение – в зависимост от данните посочени в искането подадено от наследник/ците и данните обработени в регистър на населението - веднага или в срок до 3 дни
Такса: 5.00 лв. + 1.00 лв. за всяка следваща страница

Свали формуляр