Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 18 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

  1. искане по образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
  3. нотариално заверено пълномощно;
  4. удостоверение за раждане и за граждански брак.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр