Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец. Когато чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение. В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

Необходими документи:

  1. искане по образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
  3. нотариално заверено пълномощно.

Срок: веднага
Такса: 10.00 лв.

Свали формуляр