Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 21 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

Необходими документи:

  1. искане по образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
  3. нотариално заверено пълномощно;
  4. документ за самоличност (копие) на чуждия гражданин;
  5. удостоверение за семейно положение на чужденеца.

Срок: веднага
Такса: 10.00 лв.

Свали формуляр