Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за постоянен адрес

Правно основание – чл. 24, ал. 2 , чл. 98 във връзка с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 22 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице и след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес.

Необходими документи:

 1. искане по образец от информационен център „ГРАО“;
 2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощеното лице;
 3. нотариално заверено пълномощно.
  За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
 • документ за собственост;
 • документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 • други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.3 от ЗГР (Изтегли)
 • За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.6 от ЗГР (Изтегли)
 • За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
 • удостоверение за раждане на лицето;
 • удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод (препис – извлечение от акт за смърт - за вдовец(-ица);
 • удостоверение за раждане на лицето;
 • удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод (препис - извлечение от акт за смърт - за вдовец(-ица);
 • удостоверение за раждане на деца - до 18 години;
Свали формуляр