Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за промени на постоянен адрес

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 24 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава за удостоверяване на постоянните адреси, които едно лице е имало от 01.01.2000г.

Необходими документи:

  1. искане по образец от образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощен;
  3. нотариално заверено пълномощно;
  4. удостоверение за раждане на лицето;
  5. удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод (препис - извлечение от акт за смърт - за вдовец(-ица);
  6. удостоверение за раждане на деца - до 18 години;
  7. документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, декларация за съгласие на собственика на имота за извършване на регистрация по постоянен адрес /по утвърден образец/.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр