Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация

Правно основание – чл. 24, ал. 2 , чл. 99 във връзка с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице. Удостоверението се издава и след подаване на Адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

Необходими документи:

  1. искане по образец от образец от информационен център „ГРАО“;
  2. адресна карта по образец от информационен център „ГРАО“;
  3. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощеното лице;
  4. нотариално заверено пълномощно;
  5. документ за собственост, договор за ползване на имота за жилищни нужди, декларация за съгласие на собственика на имота за извършване на регистрация по настоящ адрес /по утвърден образец/.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.3 от ЗГР (Изтегли)

Адресна карта за настоящ адрес (Изтегли)

Свали формуляр