Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заверка на документи по ГРАО за чужбина

Правно основание – чл. 7, ал. 5 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС №184 / 1958г. (обн. ДВ, бр. 73 от 1958г. изм. бр. 10 от 1964г., бр. 77 от 1976г., бр. 96 от 1982г., бр. 77 от 1983г. и бр. 103 от 1990г.).

Документът, чиято легализация се иска, се представя от лицето, за което се отнася.

Когато документът се представя от упълномощено лице, пълномощното трябва да съдържа волята на упълномощителя за легализирането на конкретния документ.

Необходими документи:

  1. документ по гражданско състояние, издаден на територията на Община Силистра;
  2. документ за самоличност на заявителя;
  3. документ за самоличност на упълномощения;
  4. нотариално заверено пълномощно.

Срок: веднага
Такса: 30.00 лв.

Свали формуляр