Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Приемане и комплектуване на молби за установяване на българско гражданство, съгласно чл. 15 от ЗБГ, които се изпращат служебно до Министерство на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство”

Правно основание – чл. 39 от Закона за българското гражданство и чл. 15 от Наредба №1 от 19.02.1999г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:
набор документи съгласно чл. 15 ал. 3 от Наредба №1 за прилагане на глава Пета от Закона за българското гражданство

  1. Заявление по образец;
  2. 2 бр. снимки;
  3. фотокопие от акт за раждане по месторождение - 5.00 лв.;
  4. фотокопие от семейни регистри или от ЛРК - 5.00 лв.;
  5. документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
  6. нотариално заверено пълномощно;
  7. удостоверение за начина на напускане на Р.България. - 10.00 лв.

Такса по сметка на МП: 50.00 лв.

Преписката се изпраща в Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство” по компетентност.

Срок веднага при наличие на горе посочените документи.